Album ảnh dạy học bóng rổ

Một buổi học của các con tại nhà thi đấu Hoàng Mai

Một buổi học bóng rổ ở lớp Thực Nghiệm

Một buổi học bóng rổ ở Phòng Không Không Quân